رباعی شمارهٔ ۳

انوری / دیوان اشعار / رباعیات

نه صبر به گوشه‌ای نشاند ما را
نه عقل به کام دل رساند ما را
چون یار ز پیش می‌براند ما را
کو مرگ که زین باز رهاند ما را