رباعی شمارهٔ ۱۲۶

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

آن چیست کز او سماعها را شرف است
وان چیست که چون رود محل تلف است
می‌آید و میرود نهان تا دانند
کاین ذوق و سماعها نه از نای و دف است