شمارهٔ ۵۲

عطار / مختارنامه / باب چهارم: در معانی که تعلّق به توحید دارد

جانی که درو تیره و روشن تو بوَد
آنجا به یقین جان تو بوَد تن تو بوَد
اینجاست که تو تویی ومن من امروز
لیکن آنجا تو تو بوَد من تو بوَد