شمارهٔ ۲۷

عطار / مختارنامه / باب بیست و سوم: در خوف عاقبت و سیری نمودن از عمر

امروز منم خسته ازین بحر فضول
سیر آمده یکبارگی از جان ملول
کردند ز کار هر دو کونم معزول
خود را بدروغ چند دارم مشغول