تک‌بیت شمارهٔ ۴۱۵

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

سپهر خون به دلم می‌کند، نمی‌داند
که آبروی سفال شکسته از باده است