تک‌بیت شمارهٔ ۱۰۳۹

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

در جام لاله و قدح گل غریب بود
در دور عارض تو به مصرف رسید رنگ