رباعی شمارهٔ ۲۲۱

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

با تو سخنان بیزبان خواهم گفت
از جملهٔ گوشها نهان خواهم گفت
جز گوش تو نشنود حدیث من کس
هرچند میان مردمان خواهم گفت