رباعی شمارهٔ ۳

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

ای دوست، به دوستی قرینیم تو را
هر جا که قدم نهی زمینیم تو را
در مذهب عاشقی روا نیست که ما:
عالم به تو بینیم و نبینیم تو را