شمارهٔ ۴۹

عطار / مختارنامه / باب ششم: در بیان محو شدۀ توحید و فانی در تفرید

زان روز که دل پردهٔ این راز شناخت
از پردهٔ دل هزار آواز شناخت
در هر نوعی به فکر سی سال دوید
تا آنگاهی که خویش را باز شناخت