رباعی شمارهٔ ۲۶

سعدی / دیوان اشعار / رباعیات

گویند رها کنش که یاری بدخوست
خوبیش نیرزد به درشتی که دروست
بالله بگذارید میان من و دوست
نیک و بد و رنج و راحت از دوست نکوست