تک‌بیت شمارهٔ ۱۰۵۵

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

چون به داغ غربت من دل نسوزد سنگ را؟
خال موزونم که بر رخسار زشت افتاده‌ام