رباعی شمارهٔ ۱۳۴

سعدی / دیوان اشعار / رباعیات

ای کاش که مردم آن صنم دیدندی
یا گفتن دلستانش بشنیدندی
تا بیدل و بیقرار گردیدندی
بر گریهٔ عاشقان نخندیدندی