شمارهٔ ۴۵

عطار / مختارنامه / باب سی و دوم: در شکایت کردن از معشوق

عشق تو که سر چون قلمم اندازد
چون شمع سرم در قدمم اندازد
هرگه که وجودت متجلّی گردد
تا چشم زنم، در عدمم اندازد