شمارهٔ ۲۷

عطار / مختارنامه / باب اول: در توحیدِ باری عزّ شأنه

یک لحظه که در گفت و شنید آئی تو
صد عالم بسته را کلید آئی تو
چیزی که پدید نیست،‌آن پنهان است
پیداتر از آنی که پدید آئی تو