رباعی شمارهٔ ۱۶۲

از معدن خویش اگر جدا افتادی
آخر بنگر که خود کجا افتادی
در خانۀ خود خدای را گم کردی
زان در ره خانۀ خدا افتادی