شمارهٔ ۱

عطار / مختارنامه / باب چهل و یکم: در صفت بیچارگی عاشق

عشقت که به صد هزار جان ارزانی است
بحری است که موج او همه حیرانی است
تا لاجرم از عشق تو همچون فلکی
سر تا سر کارم همه سرگردانی است