بخش ۹۷

سعدی / گلستان / باب هشتم در آداب صحبت

جوان گوشه نشین شیر مرد راه خداست
که پیر خود نتواند ز گوشه‌ای بر خاست