تک‌بیت شمارهٔ ۱۱۸۲

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

ابرام در شکستن من اینقدر چرا؟
آخر نه من به بال تو پرواز می‌کنم؟