نور اللّه رسید و ظلمت رفت
رحمت‌اللّه رسید و زحمت رفت