تک‌بیت شمارهٔ ۳۳۲

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

ذوق نظارهٔ گل در نگه پنهان است
ای مقیمان چمن، رخنهٔ دیوار کجاست ؟