شمارهٔ ۳۳

عطار / مختارنامه / باب سی و دوم: در شکایت کردن از معشوق

من با تو بدی نکردم ای بینایی
کاندوه تو میخورم بدین تنهایی
تونیز به اندوه خودم باز گذار
اندوه بر اندوه چه میافزایی