رباعی شمارهٔ ۱۳۹

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

هر کو به جهان راه قلندر گیرد
باید که دل از کون و مکان برگیرد
در راه قلندری مهیا باید
آلودگی جهان نه در برگیرد