شمارهٔ ۵۳۲

از خط به مهربانی ما بدگمان مشو
ما با لبت نمک به حرامی نخورده ایم