تک‌بیت شمارهٔ ۴۸۳

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

کیفیت طاعت مطلب از سر هشیار
مینای تهی بی خبر از ذوق سجودست