شمارهٔ ۱۰۵

عمر را بر باد دادن تن به صحبت دادن است
نقد اوقات گرامی را به غارت دادن است