رباعی شمارهٔ ۹۹

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

دل نزد تو است، اگر چه دوری ز برم
جویای توام، اگر نپرسی خبرم
خالی نشود خیالت از چشم ترم
در کوزه تو را بینم اگر آب خورم