رباعی شمارهٔ ۷۱۴

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

روز محک محتشم و دون آمد
زنهار مگو چونکه ز بیچون آمد
روزیست که از ورای گردون آمد
زان روز بهی که روزافزون آمد