شمارهٔ ۴۳

عطار / مختارنامه / باب چهل و ششم: در معانیی که تعلّق به صبح دارد

چندان که به ناله میگشایم لب را
وز بیخوابی میشمرم کوکب را
خود روز پدید نیست یا رب چه شب است
کامشب گویی روز فروشد شب را