تک‌بیت شمارهٔ ۱۱۳۹

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

تا به کی بر دل ز غیرت زخم پنهانی خورم
با تو یاران می خورند و من پشیمانی خورم