شمارهٔ ۳۶

می شوم گل، در گریبان خار می افتد مرا
غنچه می گردم، گره در کار می افتد مرا