شمارهٔ ۲۶

عطار / مختارنامه / باب چهل و یکم: در صفت بیچارگی عاشق

دردی که ز تو رسد دوا نتوان کرد
بر هر چه کنی چون و چرا نتوان کرد
دستار ز دست تونگه نتوان داشت
کز دامن تو دست رها نتوان کرد