مقصود ز بندگان همه خدمت اوست
و ز خدمت او مراد ما بندگی است