رباعی شمارهٔ ۹۴۷

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

بنمای بمن رخ ای شمع طراز
تا ناز کنم نه روزه دارم نه نماز
تا با تو بوم مجاز من جمله نماز
چون بی‌تو بوم نماز من جمله مجاز