بیت ۶۵

سعدی / مواعظ / مفردات

اگر بریان کند بهرام، گوری
نه چون پای ملخ باشد ز موری