رباعی شمارهٔ ۳۸۶

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

گفتم چشمم که هست خاک کویت
پرآب مدار بی‌رخ نیکویت
گفتا که نه کس بود که در دولت من
از من همه عمر باشد آب رویت