تک‌بیت شمارهٔ ۵۷۰

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

ز روزگار جوانی خبر چه می‌پرسی ؟
چو برق آمد و چون ابر نوبهار گذشت