شمارهٔ ۱۳

عطار / مختارنامه / باب بیست و پنجم: در مراثی رفتگان

بر خاک تو چون بنفشهام سر در بر
بیبرگ گلت چو حلقه ماندم بر در
گر از سر خاک تو بگردانم روی
بادا ز سر خاک تو خاکم بر سر