شمارهٔ ۲۰

عطار / مختارنامه / باب هشدهم: در همّت بلند داشتن و در کار تمام بودن

نه جان رهِ جان فزای خود یابد باز
نه دل درِ دلگشای خود یابد باز
مرغِ دل شوریدهٔ من آرامی
وقتی گیرد که جای خود یابد باز