تک‌بیت شمارهٔ ۴۲۲

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

تا گذشتی گرم چون خورشید از ویرانه‌ام
از گرستن گل به چشم روزنم افتاده است