رباعی شمارهٔ ۹۹

اوحدی / دیوان اشعار / رباعیات

دشمن گرو وصل ز من برد آخر
او گشت بزرگ و من شدم خرد آخر
آورد به جان لب ترا از بوسه
دندان به رخت تیز فرو برد آخر