دوبیتی شمارهٔ ۱۸۳

از جام و حباب آب می نوش
می‌ نوش چو عارفانه و می‌ پوش
گویی چه کنم چه چاره سازم
در راه خدا به جان همی کوش