رباعی شمارهٔ ۷۹

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

آنی که فلک با تو درآید به طرب
گر آدمیی شیفته گردد چه عجب
تا جان بودم بندگیت خواهم کرد
خواهی به طلب مر او خواهی مطلب