شمارهٔ ۱۶

عطار / مختارنامه / باب بیست و سوم: در خوف عاقبت و سیری نمودن از عمر

چون نیست طریقی که به مقصود رسم
آن به که به نابودن خود زود رسم
چون هر روزی به زندگی میمیرم
گر مرگ در آیدم به بهبود رسم