شمارهٔ ۳۷

عطار / مختارنامه / باب نهم: در مقام حیرت و سرگشتگی

از هم نفسانم اثری نیست امروز
وز کار جهانم خبری نیست امروز
یک خوشدلیم بیجگری نیست امروز
سرگشتهتر از من دگری نیست امروز