تک‌بیت شمارهٔ ۱۸۱

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

غم عالم فراوان است و من یک غنچه‌دل دارم
چسان در شیشهٔ ساعت کنم ریگ بیابان را؟