شمارهٔ ۱۰۳

عطار / مختارنامه / باب اول: در توحیدِ باری عزّ شأنه

تا چند تنم پردهٔ بیچارگیم
تا کی نوشم شربت غمخوارگیم
وقت است که دست گیریم تا برهم
کز پای درافتادهٔ یکبارگیم