رباعی شمارهٔ ۹۹۳

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

آندیده که هست عاشق گلزارش
مشغول کجا کند سر هر خارش
گر راست بود یار دهد پرگارش
ور کژ نگردد راست نیاید کارش