تک‌بیت شمارهٔ ۵۵

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

می زیر دست خود نکند هوشمند را
پروای سیل نیست زمین بلند را