تک‌بیت شمارهٔ ۱۷۰

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

خون هزار بوسه به دل جوش می‌زند
از دیدن حنای کف پای او مرا