شمارهٔ ۲۴۷

هر قطره شبنم به چمن دانه ذکری است
هر غنچه درین باغ سرزانوی فکری است